Venäläisten sukuseuran uusitut säännöt 

VENÄLÄISTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT. 

1 NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Venäläisten Sukuseura ja kotipaikka Punkaharju. 

2 TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa. 

3 TOIMINTATAPA 

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään: - järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa - kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja - selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon - luetteloimalla suvun jäsenet, nekin jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen. Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta sellaista avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia. Asianomaisen luvan saatuaan voi yhdistys myös järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

4 JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen joka polveutuu Venäläisistä sekä avio- tai avoliiton kautta kuuluu Venäläisten sukuun. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroanomuksestaan yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksestä jäsen, joka on osoittautunut arvottomaksi siihen kuulumaan ja jäsen, joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut jäsenmaksuaan, ellei sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttyä syytä tähän laiminlyöntiin. 

5 MAKSUT 

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden määrät varsinainen sukukokous vahvistaa. Tiedossa oleva suvun vanhin vapautetaan sukuneuvoston esityksestä vuosittaisesta jäsenmaksusta sekä alle 16 vuotiaat sen kalenterivuoden loppuun jonka aikana täyttävät 16 vuotta. 

6 JÄSENLUETTELO 

Yhdistyksen jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa. 

7 YHDISTYKSEN SUKUNEUVOSTO 

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, johon kuuluu puheenjohtaja, sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenten määrän päättää varsinainen sukukokous. Puheenjohtajan toimiaika kestää yhden kalenterivuoden. Sukuneuvoston muiden jäsenten toimiaika kestää kaksi vuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna, ensin arvalla ja sitten vuorollaan sukuneuvostosta eroaa puolet (1/2) jäsenistä. Samat jäsenet voidaan valita kuitenkin uudelleen. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi. Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä juoksevia asioita. Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia kun yli puolet (1/2) niiden jäsenistä on saapuvilla. Päätökset sukuneuvoston ja työvaliokuntien kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja niistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu yhdistyksen jäsen. 

8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompi kumpi yhdessä sukuneuvoston sihteerin kanssa. 

9 TILIKAUSI, TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään maaliskuussa, joiden on ne palautettava lausuntoineen viimeistään toukokuun loppuun mennessä sukuneuvostolle. 

10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen päättävä elin on sukukokous. Varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta varsinaisen sukukokouksen määräämässä paikassa kesä-joulukuun kuluessa joka vuosi ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistava varsinaisen sukukokouksen määräämässä sanomalehdessä tai saatettava tiedoksi kirjeellä. Ylimääräinen sukukokous pidetään, mikäli sukuneuvosto katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa asianomaisen pyynnön esittämisestä lukien. Ylimääräisen sukukokouksen kutsu julkituodaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin varsinaisen sukukokouksen. 

11 SUKUKOKOUS 

1. yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai joku muu hallituksen jäsen avaa kokouksen. 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 5. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta. 6. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 7. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 8. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. 9. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 10. valitaan sukuneuvoston puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi 11. päätetään sukuneuvoston jäsenmäärästä. 12. valitaan sukuneuvoston varsinaiset ja varajäsenet alkavalle kaksivuotistoimikaudelle erovuoroisten tilalle. 13. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon hallinnon. 14. päätetään niistä sanomalehdistä joissa sukukokouksen kutsut julkaistaan. 15. päätetään seuraavan sukukokouksen paikka ja aika. 16. muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen. Mikäli yhdistyksen jäsenet haluavat saattaa jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on siitä lähetettävä kirjallinen esitys sukuneuvostolle kokousta edeltävän huhtikuun loppuun mennessä. 

12 ÄÄNIOIKEUS 

Äänioikeus yhdistyksen sukukokouksessa on jokaisella läsnä olevalla kuusitoistavuotta (16) täyttäneellä jäsenellä, joka on maksanut liittymis- ja jäsenmaksunsa taikka on niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus. Äänestystapa. Äänestys on avoin, ellei avoimessa äänestyksessä, joka toimitetaan seisomaan nousemalla, käden nostolla, taikka muulla kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla, ole päätetty käyttää suljettua lippuäänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, se mielipide voittaa, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla. 

13 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin ääntenenemmistöin mikäli niistä on kokouskutsussa ilmoitettu. Muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta tällainen päätös tulisi hyväksytyksi, että sitä on kannattanut kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. 

14 YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään varsinaisessa sukukokouksessa yksinkertaisin ääntenenemmistöin, muussa sukukokouksessa vaaditaan, jotta päätös tulisi hyväksytyksi kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi päätetään viimeisessä sukukokouksessa sen varojen, arkiston ja muun omaisuuden käyttämisestä sen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla tai ne luovutetaan Sukuseurojen keskusliitolle taikka sitä vastaavalle oikeuskelpoiselle järjestölle. 

Nämä säännöt on hyväksytty Venäläisten Sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa 10.06.1995.